Mgr. Viliam Udič

Mgr. Viliam Udič

Mgr. Viliam Udič

zástupca riaditeľa, vedúci PK Hudobná náuka a kompozícia, pedagóg - hudobná náuka, prípravná hudobná výchova typu B, hra na klavíri, solfeggio
  • Hudobný odbor - oddelenie hudobnej náuky a kompozície
  • Hudobný odbor - oddelenie klávesových nástrojov

hudobná náuka, hra na klavíri, solfeggio

Konzervatoriálne štúdiá absolvoval na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave v odbore hudba – hra na klavíri pod vedením Mgr. art. Lilian Puťorovej, PhD. (maturitná skúška), Mgr. art. Ladislava Patkoló, ArtD. (absolutórium), Mgr. art. Andrei Bálešovej, PhD. (špecializácia komorná hra).

V rokoch 2009-2014 bol poslucháčom Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore muzikológia na Katedre hudobnej vedy.  Počas štúdia sa zameral na analýzy hudobných kompozícii z aspektu hudobno-teoretického a historického (bakalárska práca Piesňová tvorba Mikuláša Schneidera Trnavského, vedenie Prof. Ľubomír Chalupka, diplomová práca Klavírna tvorba Josefa Suka-vybrané historické aspekty, vedenie Mgr. art. Branko Ladič, PhD.).  Momentálne je poslucháčom rigorózneho konania, v ktorom sa zameriava na klavírnu tvorbu z územia Slovenska v období romantizmu.

Pedagogickej činnosti sa venuje od roku 2010. Pôsobil na viacerých umeleckých školách (ZUŠ Bernolákovo, SZUŠ BA – Vajnory, SZUŠ BA – Petržalka). V pedagogickej činnosti  sa zameriava na aktivizujúce metódy, Kodályho metódu a ich aplikáciou do edukačného procesu. V roku 2017 obhájil na Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave atestačnú prácu s názvom Využitie aktivizujúcich metód v edukačnom procese hudobnej náuky na ZUŠ.  Pravidelne sa zúčastňuje seminárov, workshopov (EPTA, Hudba ako čin, semináre na MPC Bratislava, Students Meet Professionals-Cirkevné konzervatórium Bratislava).

Na ZUŠ Júliusa Kowalského vyučuje hru na klavíri pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, hudobnú náuku a solfeggio. Každoročne organizuje pre hudobný a tanečný odbor kultúrne akcie školy (návšteva podujatí SND, Slovenská filharmónia, exkurzie).