Mgr. Katarína Halinkovičová

Mgr. Katarína Halinkovičová

Mgr. Katarína Halinkovičová

pedagóg - klavír, hudobná náuka
  • Hudobný odbor - oddelenie klávesových nástrojov
  • Hudobný odbor - oddelenie hudobnej náuky a kompozície

hra na klavíri, prípravná hudobná výchova A

 

Katarína Halinkovičová pôsobí na ZUŠ J. Kowalského ako učiteľka klavírnej hry a hudobnej náuky od roku 2014. V rámci pedagogickej činnosti pracuje aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami so zameraním sa na vyučovanie detí s poruchami autistického spektra.

 

Vzdelanie:

 

2016 – 2019  Konzervatórium v Bratislave, odbor: Hudba – hra na klavíri  (Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.)

2013 – 2016 magisterské štúdium: Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Učiteľstvo hudby s pedagogicko-umeleckou špecializáciou – hra na klavíri (Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD).

Obhájená  práca Návrhy metód vyučovania klavírnej hry detí s poruchami autistického spektra, za ktorú bola udelená Cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu.

2011 – 2015 Cirkevné konzervatórium v Bratislave, odbor: Hudba – hra na klavíri (Mgr. art. Silvia Golecová-Schwarzbacherová, ArtD.)

2010 – 2013 bakalárske štúdium: Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo biológie

 

Interpretačné Kurzy:

Eugen Indjic, Ivo Kahánek, Milan Langer.

 

Od roku 2016 je tiež členkou výboru EMCY Slovakia (organizácia zastrešujúca národné hudobné súťaže pre deti a mládež do 25 rokov na Slovensku).