Mgr. Gabriela Badinová

Mgr. Gabriela Badinová

Mgr. Gabriela Badinová

vedúca PK hra na husle, pedagóg - husle, špeciálna hudobná náuka, prípravná hudobná výchova typu A
  • Hudobný odbor - špeciálna hudobná výchova
  • Hudobný odbor - oddelenie sláčikových nástrojov
  • Hudobný odbor - oddelenie hudobnej náuky a kompozície

 Na ZUŠ pôsobí od roku 1987 ako pedagóg husľovej hry, je vedúca husľového odboru. V roku 2003 sa spolupodieľala na rozbehnutí integrácie umelecky nadaných  detí so ŠVVP do vyučovania ZUŠ, od roku 2006 vyučuje aj HN pre deti v predškolskom veku.

VZDELANIE

2. atestácia, téma: Integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do edukačného procesu na základných umeleckých školách, KU v Ružomberku, 2018

1.atestácia, téma: Je možná integrácia na ZUŠ?, MPC Bratislava, 2006

Pedagogická fakulta UK v Bratislave, študijný odbor Pedagogika emocionálne a sociálne narušených – špeciálna výchova hudbou, 1997-2002

Muzikoterapeutická  prax  v DSS ROSA v Bratislave, supervízia Tomáš Kollár, 2003-2004

Konzervatórium, Bratislava, študijný odbor - hra na husliach,  1981-1987

KURZY

­­­­­­­­­Kurzy metodiky husľovej hry u Márii Karlíkovej, Ácsné Szily Éva, Jindřicha Pazderu

Kurzy metodiky Hudobnej náuky pre deti predškolského veku u Marcely Slanej, MC HF JAMU, Brno

Medzinárodný  letný Schulwerk,  Nitra, Slavonice

Workshop:  Ako vyučovať Solffegio,  Budapešť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ a PREDNÁŠKY

Knihy pre vyučovanie HN 5-6 ročných detí, s odporúčacou doložkou MŠVVaŠ  SR:

Krajina Hudba a jej obyvatelia I., vyd. 2013

Krajina Hudba a jej obyvatelia I. – Metodická príručka, vyd.2013

Krajina Hudba a jej obyvatelia II., vyd. 2017

Prednášky spojené s otvorenou vyučovacou hodinou na tému: Metodika vyučovania HN u detí v prípravnom štúdiu,  MC HF JAMU v Brne, 2014, 2017