Mgr. Alica Ďurišová

Mgr. Alica Ďurišová

Mgr. Alica Ďurišová

pedagóg - klavír
  • Hudobný odbor - oddelenie klávesových nástrojov

hra na klavíri

 

ODBORNÁ PRAX:

09/1983-doteraz, je zaradená do pedagogickeho procesu ako učiteľka hudby.

ŠTÚDIUM:

-Ukončila  vysokoškolské štúdium Mgr. stupňa na Filozofickej fakulte  UK Bratislava.

-Doplňujúce pedagogické štúdium na FF UK Bratislava, v odbore Pedagogika a Psychológia dieťaťa, ukončila štátnou záverečnou skúškou.

-Absolvovala Štátne Konzervatórium v Bratislave

VZDELÁVACIE AKTIVITY:

-V  rámci sústavného vzdelávania absolvovala Aktualizačné vzdelávania pre učiteľov ZUŠ

a Predatestačnú prípravu.

-zúčastňuje sa na odborných prednáškach a seminároch, súvisiacich so špecifikáciou klavírnej hry.