O Hudobnom odbore

O Hudobnom odbore

Úsilie žiakov, pedagógov a správna podpora zo strany rodiny prináša v našom hudobnom odbore vynikajúce ovocie. Sme hrdí na to, že naši žiaci priamo zo základnej umeleckej školy úspešne absolvujú prijímacie pohovory na vysoké umelecké školy (aj v zahraničí), konzervatóriá a prinášajú mnohé ocenenia z domácich aj medzinárodných súťaží.

To nie je všetko. Rokmi pozorujeme, že naši žiaci sa z vlastnej iniciatívy spájajú a vytvárajú kapely, produkujú vlastnú tvorbu a organizujú vlastné vystúpenia. Naučia sa hrať a tvoriť a pokračujú v tom aj po ukončení štúdia na našej ZUŠ.

Teší nás, že naši žiaci sa naučia navštevovať kultúrne podujatia a čerpať inšpiráciu z profesionálnej umeleckej  tvorby.

Výchova takýchto muzikantov a zušľachťovanie ich osobnosti je našim cieľom. 

K muzikálnej samostatnosti našich žiakov prispieva aj zavedenie prvkov Kodályovej  metódy do vyučovania hudobnej náuky a projektového vyučovania tejto metódy pre žiakov, ktorí sa chcú hudbe venovať profesionálne.

Dôraz kladieme aj na súborovú hru - v škole funguje školský orchester, sláčikový súborík, spevácky zbor, a capella ansámbel, kapela a pripravujeme aj dychový súbor.

Na našej škole tiež funguje inklúzia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Štúdium sa delí na:

Prípravné

typ A - trvá 2 roky a zaraďujeme doň deti od 5 rokov

typ B - trvá 1 rok a zaraďujeme doň hlavne prvákov zo základných škôl

1. stupeň základného štúdia

trvá 8 rokov - 4 roky ISCED IB časť a 4 roky ISCED 2B časť

2. stupeň základného štúdia

trvá 4 roky

Štúdium pre dospelých

trvá 4 roky

V prípade, že sa žiak pripravuje na profesionálnu dráhu, je ho možné podľa Štátneho vzdelávacieho programu zaradiť do rozšíreného štúdia.