Dôležité míľniky

Dôležité míľniky

1953 - vznik školy pod názvom III. hudobná škola.
Dovtedajšie učebne na Hroboňovej ul, na  Kolibe, na Čapkovej ulici a na vtedajšej bulharskej škole na Hlbokej ceste, získavajú nové sídlo na Štefánikovej ul.č. 6.
Prvou riaditeľkou sa stala  Mária Fenclová.

1957 – riaditeľom školy sa stal Július Kowalski - pedagóg, hudobný skladateľ, dirigent. Významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj sláčikových tried, vyučovania komornej a orchestrálnej hry.

Škola začala aktívne spolupracovať so zahraničnými partnermi v Krakowe, Eisenachu, Šoproni, Subotici, ale i v Prahe, Brne, Ostrave, Košiciach. Na škole pracoval okrem žiackeho aj orchester učiteľov, ktorý pravidelne účinkoval na samostatných koncertoch.

1961 – škola je premenovaná na Ľudovú školu umenia, s kompletným odborovým zázemím – tanečný, hudobný, výtvarný a literárno – dramatický odbor.

1979 – po odchode Júliusa Kowalského do dôchodku sa stala riaditeľkou  Mária Horová, pôsobiaca vo funkcii do r. 1989.

1990 – riaditeľkou sa stala  Marianna Granecová, škola pokračuje v práci pod názvom Základná umelecká škola s odbormi – hudobný, tanečný, literárno – dramatický. Popri hlavnej budove pracuje na detašovaných pracoviskách na Dubovej ul., Podjavorinskej ul., Jelenej a Šancovej ulici.

2003 -  po zložitom období organizačnej zmeny na právny subjekt a zmeny zriaďovateľa  - Magistrát hl. mesta Bratislavy a polročnom administratívnom provizóriu sa riaditeľkou školy stala  Mgr. Dagmar Prokešová

2004 -  škola prišla reštitúciou o svoju budovu na Štefánikovej ulici, rovnako ako o priestory tanečného odboru na Podjavorinskej ulici.

Nastalo obdobie sťahovania, prestavovania. Vďaka obetavosti a vernosti rodičov našich žiakov sme finančne aj fyzicky zvládli túto dramatickú zmenu. Škola sa presťahovala do  budovy ZŠ na Jesenského ulici č.6, kde sídlilo riaditeľstvo školy a odbory hudobný, literárno-dramatický a čiastočne tanečný, v budove na Šancovej ulici č. 39 sídli tanečný odbor. V tomto dramatickom roku škola oslávila 50. výročie svojho vzniku.

2008 - pri príležitosti 55. výročia  bol škole udelený čestný názo ZUŠ Júliusa Kowalského, na pamiatku jej významného riaditeľa a hudobného skladateľa.

2012 -  školu opäť stretla reštitúcia budovy na Jesenského ulici. Novým sídlom a veríme, že definitívnym sa stala budova Mestského divadla P.O. Hviezdoslava, presnejšie jeho priestory nad divadelnou sálou na Laurinskej ulici.

Škola má v novej budove odbory hudobný, literárno-dramatický, výtvarný  a tanečný v krásnych priestoroch a sálach, s koncertnou sálou pre 70 divákov. Hudobný a výtvarný odbor má detašované pracovisko aj v budove ZŠ na Dubovej ulici a v budove na Šancovej ulici č. 39 sídli tanečný a výtvarný odbor.

2013 - škola oslávila 60. výročie svojho vzniku radom významných podujatí, okrem iných koncertom bývalých absolventov a premiérou pôvodného muzikálu Africké rozprávky autora a pedagóga školy Ladislava Neshybu.

Súčasťou našej školy je už 12 rokov Špeciálna hudobná výchova pre deti so špeciálnymi potrebami. Odborným metodickým zázemím – špeciálny hudobný pedagóg a psychológ ponúkame tak ako jediní na Slovensku odborné umelecké vzdelávanie s úpravou učebných plánov a špeciálnym metodickým postupom.

V školskom roku 2014/2015 mala škola 560 žiakov a 46 pedagógov.