FAQ

FAQ

Často sa nám stáva, že rodičia sa na nás obracajú so záujmom prihlásiť dieťa na jeden z našich „krúžkov“.

Základná umelecká škola Vám však ponúka viac! Záujmové krúžky majú totiž podľa §9 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.  odlišný obsah od učebných osnov povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov. A práve tieto predmety ponúkame my.

V základnej umeleckej škole sa z prváka napr. na flaute stane raz druhák, tretiak a nakoniec absolvent, ktorý získava primárne, či nižšie sekundárne umelecké vzdelanie až do úrovne, ktorá je požadovaná v rámci prijímacích pohovor na stredné, či vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania.

V tom ho vedú profesionálni umelci – pedagógovia s riadnym vysokoškolským vzdelaním.

Hudobný odbor - uchádzač by mal mať pripravenú aspoň jednu ľubovoľnú pieseň, ktorú zaspieva. V rámci prijímacích skúšok ďalej uchádzač tlieskaním opakuje rytmické vzorce, rozpoznáva vyšší a nižší tón zo zahranej dvojice, určuje počet počutých tónov, prípadne rozpoznáva náladu durového a molového kvintakordu. Skúšobná komisia prihliada na vek a schopnosti uchádzača.

Tanečný odbor - uchádzač by mal mať pripravenú aspoň jednu ľubovoľnú pieseň, ktorú zaspieva. Skúšobná komisia preveruje rytmické, sluchové a fyzické danosti uchádzača. Odporúča sa prísť v pohodlnom oblečení, v ktorom sa dá cvičiť

Literárno-dramatický odbor - uchádzač by mal mať pripravenú recitáciu ľubovoľnej poézie, či prózy (ideálne naspamäť), a tiež ľubovoľnú pieseň, ktorú zaspieva.

Výtvarný odbor - na prijímacích skúškach sa kladie dôraz na kreativitu a fantáziu uchádzača, ktorú prejaví v kresbe, či maľbe.

Hudobná náuka („teória“) je povinný predmet a žiaci na základnej umeleckej škole postupujú z ročníka do ročníka a zdokonaľujú svoje umelecké schopnosti ruka v ruke s teoretickým vedomosťami:

  • čítanie nôt,
  • ovládanie rytmu,
  • znalosť historického kontextu preberaného diela.

Každý z profesionálnych umelcov, ktorý ich učí, teóriu poriadne ovláda a vďaka týmto znalostiam dokáže podávať kvalitný umelecký výkon.

A tiež žiak ovládajúci teóriu napreduje oveľa rýchlejšie a naučí sa oveľa lepšie hrať na svojom obľúbenom nástroji.

Nikto sa nenaučí hrať napr. na gitare, písať, či čítať noty len na základe návštevy hodín v umeleckej škole. Manuálne zručnosti, sluchové schopnosti, hra naspamäť a ď.  si vyslovene vyžadujú domácu prípravu – treba cvičiť a učiť sa.

Ak máte úprimný záujem dať svojmu dieťaťu kvalitné umelecké vzdelanie, dbajte o to, aby malo dostatok času pripravovať sa na hodiny.

Vyučovanie na základnej umeleckej škole prebieha najmä poobede, keď sa žiakom skončí vyučovanie na základných a stredných školách.  Vo väčšine prípadov dostávajú prednosť v skorších hodinách popoludní mladšie deti, aby počas jesenných a zimných mesiacov mohli chodievať domov, kým je svetlo.

Ďalším dôvodom je, že menšie deti mávajú v školách aj kratšie vyučovanie a teda môžu prísť skôr. Starší žiaci sú už podstatne samostatnejší  a rodičia sa na nich môžu ľahšie spoľahnúť, že prídu domov aj z neskoršieho vyučovania.

Najdôležitejšie však je položiť si otázku, čo očakávate od štúdia na základnej umeleckej škole. Ak úprimne chcete dať svojmu dieťaťu umelecké vzdelanie nebude pre Vás čas vyučovania až taký dôležitý.

Určite je väčším komfortom vedomie, že Vaše dieťa a jeho spolužiaci na chodbách školy neprídu do kontaktu s cudzími a neželanými osobami, než sedenie na chodbe. Pedagóg, ktorý vyučuje napr. v triede č. 8 vôbec nemusí poznať rodičov žiakov pedagóga z triedy č. 9 a pod., a tak vôbec netuší, či osoba na chodbe je rodič alebo niekto, kto tam nemá čo robiť.

Pomôžte nám postarať sa o bezpečnosť Vašich detí, ich a školského majetku tým, že školské chodby budú prehľadné.

Presný názov pre "školné" je príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole. Jeho výšku určuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/ 2016 z 30. júna 2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času.

Jeho výšku teda neurčuje riaditeľ ZUŠ a ani nie je v jeho kompetencii školné odpúšťať, či meniť jeho výšku. Z vážnych dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o zníženie, príp. odpustenie, školného len primátora hlavného mesta SR Bratislavy (vyššie zmienené VZN §4 ods. 3). O takomto postupe je potrebné informovať vedenie ZUŠ.

Školné sa platí raz za školský polrok, z vážnych dôvodov možno adresovať riaditeľovi školy písomnú žiadosť o rozdelenie splátok školného. Rozdelenie a termíny splátok určuje riaditeľ školy.

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí školné, riaditeľ školy môže žiakovi štúdium ukončiť k 31. januáru alebo k 30. júnu (podľa: §7 ods. 2, 324/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole) - školné bude ZUŠ vymáhať súdnou cestou.

Každý žiak, ktorý študuje na našej ZUŠ má počas štúdia pridelený vlastný originálny variabilný symbol, vďaka ktorému medzi stovkami ďalších najľahšie identifikujeme úhradu "školného". Tento symbol sa nemení počas celej dĺžky štúdia.

Ak variabilný symbol nie je použitý, prípadne je napísaný nesprávne, platba nemusí byť zaevidovaná a môže prísť k nedorozumeniam.

V prípade, že ste Váš variabilný symbol stratili, kontaktujte triedneho pedagóga, prípadne vedenie školy a symbol Vám zašleme.

Dobrovoľným príspevkom do RZ nám pomáhate financovať napr. nákup pomôcok, prenájom koncertných, či divadelných sál a výstavných siení, štartovné na súťaže, tvorbu rekvizít, či skvalitňovanie tried. Výška 20 eur je minimálna, do RZ môžete prispieť aj väčšiu sumu ako dar. Číslo účtu RZ je SK38 0900 0000 0001 7912 1653.

 

Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami
(zdroj: https://www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/)

Základná umelecká škola poskytuje najmä umelecké vzdelanie - toto vzdelávanie pozostáva z povinných, voliteľných a nepovinných vyučovacích predmetov, ku ktorým sú učebné osnovy a teda je odlišné od záujmového vzdelávania, ktorého charakteristiku nájdete v §9 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.

Nie je  teda možné vzdelávacím poukazom kompenzovať výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium.

V oboch prípadoch je potrebné adresovať riaditeľovi/riaditeľke školy písomnú žiadosť. Je dôležité všimnúť si rozdiel medzi prerušením (jedná sa o dobu určitú, žiak do školy znovu nastúpi a škola s jeho opätovným zaradením počíta) a predčasným ukončením (žiak nebude v štúdiu pokračovať).

Žiadosť musí tiež obsahovať meno žiaka, dátum narodenia, ročník a meno triedneho pedagóga, ktorého triedu navštevuje. Žiadosť musí byť podpísaná.